หน้าหลักสำนักงาน
  ประวัติสำนักงาน
  แนะนำสำนักงาน
  วิสัยทัศน์/บทบาท/พันธิกิจ
  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลระดับตำบล
  ข้อมูลการเกษตร
  ข้อมูลสถาบันการเกษตร
  สภาเกษตรอำเภอพนมสารคาม
  ทำเนียบอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
  ทำเนียบศูนย์บริการฯ
  ภาพกิจกรรมเด่นปี 56
  ภาพกิจกรรมเด่นปี 55
  ภาพกิจกรรมเด่นปี 54
  ติดต่อหน่วยงาน


  แผน/ผลปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  ปฏิทินระบบส่งเสริม ปี 2557
  รายงานการประชุมประจำเดือน
  แผนพัฒนาการเกษตรปี 57
  รายงานภาวะการผลิตพืชประจำเดือน
 

  ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง
  สารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร
  ระบบ กสก
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน
  สภาเกษตรกรแห่งชาติ
  อาสาสมัครเกษตร
  คลิกนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
  วิสาหกิจชุมชน
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
  กองการเจ้าหน้าที่


สสข.3 ระยอง
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอเมือง
อำเภอบางปะกง
อำเภอบ้านโพธิ์
อำเภอบางคล้า
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
อำเภอแปลงยาว
อำเภอราชสาส์น
อำเภอสนามชัยเขต
อำเภอท่าตะเกียบ
อำเภอคลองเขื่อน

  พยากรณ์อากาศ
  ยางพารา
  108 พรรณไม้ไทย
  มูลนิธิข้าวไทย
  การเกษตรเพื่ออาชีพ
  ตลาดไทยอาสา
  ไม้ดอกไม้ประดับ
  ข้อมูลการปลูกพืช
       

ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน
ข่าวสด ผู้จัดการ คม ชัด ลึก
โพสต์ทูเดย์ Bangkok Post สยามกีฬา
สยามดารา สยามบันเทิง สยามรัฐ


3 5
2 6
7

 
 
     
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซตของ  สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24120    โทร./แฟกซ์  038-551222    

11
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
บ้านเลขที่
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์
1
นายไพริน  นพกัณฑ์
74/1
6
ท่่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
089-8056645
2
นายสายัณห์  สาอุบล
29
1
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
087-9272481

11

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
บ้านเลขที่
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์
1
นายธีระวัฒน์  ภู่ทิม
57
3
พนมสารคาม
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
082-2125270
2
นายศิริมงคล  ชำนาญยนต์
92/1
3
เมืองเก่า
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
087-9420571
3
นายไพริน  นพกัณฑ์
74/1
6
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
089-8056645
4
นายพิชจ์ณัฐฎ์  พลายด้วง
41
12
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
085-8177455
5
นายสายัณห์  สาอุบล
40
1
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
087-9272481
6
นางสุนันท์  ผาวันดี
68
14
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
080-0903452
7
นายอดิศักดิ์  โฉมศรี
128
9
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
089-6075059
8
นายเสน่ห์  นัยเนตร
40
12
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
081-2957625


11
ตำบลเกาะขนุน

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
บ้านเลขที่
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
นายปรีดา  เข็มนาค
93
1
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
2
นายองอาจ  ทิพประเสริฐ
9/2
2
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
3
นางรัตนากร อบกลิ่นจันทร์
79/4
3
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4
นางสกลสุภา  สมาน
402
4
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
5
นายณรงค์ จินดาพร
108
5
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
6
นายจรัญ  แก้วคำ
26/3
6
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
7
นางบรรเจิด เทพารักษ์
96/5
7
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
8
นายสมพงษ์ แก้วสกุล
97/3
8
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
9
นายมนัส บุตรบุญเรือง
7/1
9
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
10
นายปัญญา  สุขศรี
10
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
11
นายสมเดช ประมูลเรือง
145/2
11
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
12
นายพิชจ์ณัฐฏ์  พลายด้วง
36/1
12
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
13
นายสมร เข็มทอง
247
13
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
14
นางสาวพิชญ์สิณี  ภักดีเรืองเลิศ
47/1
14
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
15
นายประพัฒน์  ทิสมบูรณ์
145/1
15
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา

ตำบลท่าถ่าน

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
บ้านเลขที่
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
นางวรรณา  มั่นใจ
108/2
1
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
2
นายบุญชู ประสิทธิ์เสริฐ
65/2
2
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
3
นายเอนก ม่วงขาว
98
3
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4
นางสมศรี แดงกูล
73/7
4
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
5
นายสุนทร วรประสพ
11
5
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
6
นายไพริน  นพกัณฑ์
74/1
6
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
7
นายสัยยนต์ ยะภาวงศ์
205
7
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา

ตำบลเมืองเก่า

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
บ้านเลขที่
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
นายถวัลย์  ธรรมสละ
8
1
เมืองเก่า
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
2
นายมานพ ราเชาว์ดี
143
2
เมืองเก่า
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
3
นายศิริมงคล  ชำนาญยนต์
92/1
3
เมืองเก่า
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4
นายสุรพล  ปิ่นกุล
33
4
เมืองเก่า
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
5
นายดำเนิน  เจริญยิ่ง
59/4
5
เมืองเก่า
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
6
นางลอย  วรวิสัน
6
เมืองเก่า
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
7
นายธีรภัทร รุสกุล
14
7
เมืองเก่า
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา

ตำบลบ้านซ่อง

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
บ้านเลขที่
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
นายสายัณห์  สาอุบล
29
1
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
2
นางประคอง  วงษ์ไกร
54/1
2
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
3
นายบัญชา  ฉานุ
20
3
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4
นายณรงค์  พิ่งเกษม
10
4
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
5
นางสุพัตทรา  กรัตพงษ์
300
5
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
6
นายสุรพล  สามารถ
6
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
7
นายวิชัย  ศรีเกษม
29
7
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
8
นายเกษม  อินทศรี
8
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
9
นายสำราญ  อินทศรี
29
9
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
10
นายเทียร   สมวันดี
194/1
10
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
11
นางระเบียบ   โคเต็ม
221/1
11
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
12
น.ส.บัวทิพย์   บุษดีวงค์
83/1
12
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
13
นายไมตรี  ธรรมศรี
170
13
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
14
นายสมบัติ  รัตวงษ์
134
14
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา

ตำบลเขาหินซ้อน

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
บ้านเลขที่
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
นางอนันตพร  อิ่มเจริญ
221/3
2
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
2
นายประสิทธิ์  อินลักษณ์
59
3
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
3
นายสายันต์  เชื้อนนท์
169/2
4
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4
นายคำดี    ยะลาวงษ์
144
5
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
5
นายสุชาติ  เทพสัตรา
305
6
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
6
นายวิชัย อินทสร
107
7
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
7
นางสาววาสนา  ทองพันชั่ง
45/1
8
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
8
นายอุทัย  ดอนมอญ
24
9
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
9
นายสมควร   อนุนาเลศ
88/5
10
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
10
นายบรรจบ  จันทร์ศรี
24
11
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
11
นายเจต  วิริยะกิจสมบูรณ์
290
12
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
12
นางสาวนวลจันทร์  ชื่นใจดี
114/1
13
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
13
นางสุนันท์  ผาวันดี
56/1
14
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา

ตำบลหนองยาว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
บ้านเลขที่
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
นายจำนงค์  โอสถานนท์
57
1
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
2
นายประสงค์  เพ็งบุบผา
2
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
3
นายกำพลพัฒน์  มากสวัสดิ์
3
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4
นายอนันต์  อรุณนพรัตน์
41
4
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
5
นายบุญรอด  สืบเสน
40
5
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
6
นางสาวศริน  สินภักดิ์
68
6
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
7
นางรุจิรา  ขาวทุ่ง
128
7
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
8
นายธนกฤษณ์  เตียงกูล
40
8
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
9
นายอดิศักดิ์  โฉมศรี
28/1
9
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
10
นายปรีชา   เตียงกูล
34/1
10
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
11
นางสายฝน  แสงอ่อน
11
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
12
นายประสิทธิ  โอสถานนท์
12
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา

ตำบลหนองแหน

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
บ้านเลขที่
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
นายโอภาส  พาณิชย์วัฒนานุกูล
38/1
1
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
2
นายวัลลภ  พรมหู
2
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
3
นายบรรทม  นพโสภณ
3
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
4
นายศิริเชน  นิยมสุข
4
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
5
นายทนงค์ศักดิ์  นพโสต
5
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
6
นายวีระ  นพมารถ
6
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
7
นายสมบัติ  นพฤทธิ์
7
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
8
นายสมภพ  นิรารมย์
112
8
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
9
นางเปรมจิต  นิรารมย์
29/1
9
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
10
นางวารินทร์ อึ่งเสือ
14/2
10
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
11
นายสมศักดิ์  ดวงโพธิ์ศรี 
11
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
12
นายเสน่ห์  นัยเนตร
12
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
13
นายเช้า  นพกาล
117
13
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
14
นางสาวสมร เนาวโอภาส 
25
14
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
15
นางบุญมา  ทิพวัน
101
15
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา

กลับสู่ด้านบน


 
Protect The King สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม    
ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลเมืองเก่า  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24120
โทร / แฟกซ์ .038-551222   หรือ โทร 038-836263
ออกแบบและพัฒนาโดย : นายนิทัศ อรุณนพรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการ
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน